REGULAMIN WYDARZENIA 14. Biegaj w Siechnicach 26.05.2024 (niedziela) – 9.00

I CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, podnoszenia sprawności fizycznej i odporności organizmu oraz promocja gminy Siechnice.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców gminy Siechnice i okolic,
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 4. Promocja rekreacyjnych walorów gminy Siechncie,
 5. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

II ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • Zapisy internetowe – zawody@pro-run.pl
 • Dyrektor wydarzenia: Jacek Urbanowicz – biuro@pro-run.pl

III TERMIN I MIEJSCE

1. Wydarzenie odbędzie się dnia 26.05.2024:

 • 5 i 10 km o godz. 9:00 (rano)

2. Start i meta dla dystansów 5 i 10 km znajduje się na ul. Kościelnej (skrzyżowanie z ul. Jana Pawła II)

3. Biuro wydarzenia znajduje się na placu przy ul. Jana Pawła II przy Urzędzie Gminy.

4. Godziny otwarcia biura wydarzenia 7:00 – 8:30

IV OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA

 1. Zapisy elektroniczne na stronie internetowej wydarzenia www.siechnice.pro-run.pl od 01.03.2024 do 24.05.2024. Limit startujących – 500 osób dla obu dystansów łącznie.
 2. Opłata startowa za wydarzenie wynosi:
  – 80 zł do 31.03.2024
  – 90 zł do 30.04.2024
  – 100 zł do 26.05.2024
  – 60 zł Mieszkańcy Gminy Siechnice do 31.03.2024
  – 80 zł Mieszkańcy Gminy Siechnice do 24.05.2024
  – 100 zł Mieszkańcy Gminy Siechnice do 26.05.2024
 3. W wydarzeniu biorą udział tylko zgłoszeni i opłaceni zawodnicy, widniejący na zweryfikowanej Liście Startowej na www.datasport.pl. W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń zapisy zostaną zamknięte przed terminem jaki określa regulamin.  
 4. Dane do dokonania opłat tradycyjnych:
  Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
  nr konta: 44105015751000009080005508
  Tytułem: Siechnice, nazwisko i imię
 5. Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi chyba, że impreza nie może się odbyć z winy organizatora (patrz punkt V).
 6. Można dokonywać cesji opłaty startowej na inna osobę z poziomu zgłoszenia na datasport.pl

V PROGRAM IMPREZY

 • 07:00 otwarcie biura wydarzenia
 • 9:00 start 5 i 10 km
 • 11:30 dekoracja zwycięzców kategorii Open 5 I 10 km oraz pozostałych kategorii
 • 12:00 zakończenie wydarzenia

VI TRASA WYDARZENIA

 1. Start i meta do wydarzenia znajdują się na ul Kościelnej, skrzyżowanie z ul. Jana Pawła II Następnie trasa prowadzi ulicami: ul. Kościelna, ul. Jarzębinowa, ul. Stanisława Staszica, ul. E. Kwiatkowskiego, ul. Henryka III, ul. Sportowa, ul. Księżnej Anny z Przemyślidów, ul. Fabryczna, ul. Kolejowa, ul. Szkolna.
 2. Dystans 5 i 10 km odbywa się na pętli o długości 5 km.
 3. Uczestnicy dystansu 10 km pokonują trasę dwukrotnie.

VII ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

 1. Organizator zapewnia przebieralnie oraz depozyt.
 2. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.
 3. Organizator zapewnia punkty dwa odświeżania na trasie z wodą i napojami izotonicznymi. Pierwszy w okolicy startu/mety, drugi na ok. 2,5 km.
 4. Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji zdobywają trofea.
 5. Każdy uczestnik wydarzenia odbiera pakiet startowy:
  przed biegiem: numer startowy, materiały sponsorów
  po biegu: posiłek regeneracyjny, medal na mecie.

IX KLASYFIKACJA

 • Open K i M, miejsca 1-3, 5 i 10 km.
 • Mieszkańców gminy Siechnice K i M, miejsca 1-3, 5 i 10 km.
 • Mistrzostwa Polski Inżynierów K i M 1-3 – tylko 10 km. Kategoria tylko i wyłącznie dla osób posiadających tytuł inżyniera, będącymi obywatelami Rzeczpospolitej Polski.
 • Mistrzostwa stowarzyszenia Pro-Run K i M 1-3 – tylko 10 km.
 • Wiekowa: kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3, 5 i 10 km.
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K70 od 70 i więcej
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 od 70 i więcej

X NAGRODY

 • kategoria Open kobiet i mężczyzn miejsca 1-3 – puchary.
 • kategoria mieszkańców gminy Siechnice, miejsca 1-3 – puchary.
 • kategoria Mistrzostw Polski Inżynierów, miejsca 1-3 – puchary
 • kategorie Wiekowe kobiet i mężczyzn 1-3 – puchary
 • uczestnicy którzy ukończą wydarzenie na wybranym dystansie otrzymają, pamiątkowy medal

XI WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W wydarzeniu głównym mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia i dokonały opłaty startowej
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność co potwierdza poprzez zapisanie się na wydarzenie,
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wydarzenia,
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wydarzenia.

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w wydarzeniu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XIII. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do wydarzenia wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją wydarzenia.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem wydarzenia będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XIII PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach elektronicznych na wydarzenie

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 2. limit czasu dla 5 km i 10 km to 90 minut.
 3. klasyfikacja końcowa wg. czasów netto, poza pierwszymi 50 osobami na mecie, jednocześnie w przypadku startów indywidualnych tylko wg czasów netto,
 4. uczestników obowiązuje strój sportowy,
 5. zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości),
 6. zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,
 7. Wydarzenie będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym.
 8. każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji i innych służb porządkowych biorących udział w zabezpieczeniu trasy,
 9. Uczestnicy, którzy przekroczą limit czasu mogą po zdjęciu numeru startowego kontynuować aktywność na własną odpowiedzialność,
 10. za wypadki zaistniałe na trasie wydarzenia organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 11. uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 12. organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych w trakcie trwania zawodów,
 13. organizator zabezpiecza szatnię oraz depozyt i nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
 14. posiłek na mecie dla uczestników tylko w warunkach na jakie będą pozwalać obostrzenia sanitarne,
 15. organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu zawodów,
 16. organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany regulaminu i trasy wydarzenia bez podania przyczyn,
 17. organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 18. pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu wydarzenia. Będą one rozpatrywane natychmiast przez dyrektora wydarzenia.
 19. wszelkie kwestie sporne dotyczące wydarzenia rozstrzyga dyrektor wydarzenia, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 20. sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można uzyskać kontaktując się z nami: zawody@pro-run.pl